Algemene Voorwaarden

 

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle deelnemers van de activiteiten van Vreugdeberg.nl. Degene die zich heeft aangemeld via onze website worden ook deelnemer genoemd.
2. Wie zich inschrijft verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier beschreven. De algemene voorwaarden zijn steeds te lezen op de site van Vreugdeberg.nl.
3. Zodra we bevestigen dat de training definitief kan worden beschouwd komt er een overeenkomst tot stand tussen de deelnemer en Vreugdeberg.nl.
4. De deelnemer heeft het recht aan Vreugdeberg.nl mee te delen dat hij/zij afziet van de training, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag dat we hebben bevestigd dat de training definitief is, Dit dient per mail te gebeuren.
5. Tegelijk met de bevestiging dat de training definitief kan worden beschouwd zal de deelnemer de factuur van Vreugdeberg.nl ontvangen met vermelding van de naam van de deelnemer, het factuurnummer en het te betalen bedrag. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden betaald.
6. Indien de ingeschrevene haar factuur niet (tijdig) betaalt zoals beschreven in punt 5, zal de deelnemer in gebreke worden gesteld een aangemaand worden om de factuur alsnog te voldoen. Indien de deelnemer in gebreke blijft zal Vreugdeberg.nl deze uit handen geven aan een incassobureau. De mogelijke kosten die dit kan meebrengen zijn voor rekening van de deelnemer.
7. Annulering na inschrijving, na het verstrijken van de opzegtermijn zoals beschreven in punt 4 en dit meer dan 6 weken voor de aanvangsdatum van de training, zal de deelnemer een annuleringsvergoeding verschuldigd zijn van 50% van de prijs. De resterende 50% zal worden terug gestort.
9. Indien de deelnemer overgaat tot annulering minder dan 6 weken voor de aanvang van de training, zal deze het volledige bedrag van de inschrijvingsprijs verschuldigd zijn.
10. Overboeking naar een latere datum is slechts mogelijk wanneer dit meer dan 6 weken voor aanvang van de training gebeurt. Hiervoor rekent Vreugdeberg.nl € 35,- incl. BTW administratiekosten. Binnen 6 weken voor aanvang van de training wordt dit als annulering gezien en gelden hiervoor de annuleringsvoorwaarden, zoals opgenomen in punt 9.
11. Afmelden voor een training of verschuiven van de deelname naar een latere datum en dit op 6 weken of minder voor de aanvang van de training is alleen mogelijk bij uitzonderlijke en niet te voorziene omstandigheden. Dit dient schriftelijk te worden gedocumenteerd (bv.: plotseling overlijden van een direct familielid, ernstige acute ziekte, e.d.). Vreugdeberg.nl behoudt het recht om elke situatie te beoordelen en wel dan niet akkoord te gaan met de verplaatsing van de deelname. Indien er geen akkoord kan worden gegeven, wordt het niet deelnemen aan de training als een annulering gezien zoals opgenomen in punt 9.
12. In het geval de deelnemer verhinderd is de training te volgen heeft hij/zij de mogelijkheid om een andere persoon aan te duiden om deze training in zijn of haar plaats bij te wonen (vanaf de vervolgmodule alleen mogelijk door iemand die voorafgaande modules heeft gevolgd, zie punt 15). De deelnemer moet dit ten laatste 24 uur voorafgaand aan start van de training aan Vreugdeberg.nl. Hiervoor rekent Vreugdeberg.nl € 35 incl. BTW administratiekosten.
13. Het niet verschijnen op de training zonder afmelding is eveneens gelijkgesteld aan een annulering zoals opgenomen in punt 9.
14. De deelnemers bezorgen bij hun inschrijving alle factureringsgegevens. Na opmaak en bezorgen van de factuur aan de deelnemer rekent Vreugdeberg.nl € 35 incl. BTW administratiekosten aan om de factureringsgegevens te wijzigen.
15. Onze trainingen zijn geenszins te zien als vervanging van een gespecialiseerde professionele en/of medicamenteuze behandeling voor mensen met een klinische stoornis en/of een persoonlijkheidsstoornis.
16. Iedere deelnemer dient zichzelf te verzekeren voor persoonlijke ongevallen. Vreugdeberg.nl is niet aansprakelijk voor gezondheidsrisico’s.
17. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
18. Vreugdeberg.nl wil aan haar deelnemers kwaliteit, veiligheid en zo veel mogelijk resultaat kunnen garanderen. In haar trainingen speelt soms groepsdynamiek een rol. Tevens willen we elke deelnemer voldoende individuele aandacht kunnen schenken. Aangezien tijdens de trainingen zeer persoonlijke aangelegenheden aan bod kunnen komen, is een wederzijds vertrouwen tussen de deelnemers en Vreugdeberg.nl en de deelnemers onderling van groot belang. Deelname aan onze trainingen vereist dan ook engagement en inzet van elke deelnemer op volgende vlakken: – Iedereen behandelt de tijdens de training ingebrachte verhalen en ervaringen strikt vertrouwelijk. – wanneer Vreugdeberg.nl schendingen van deze vertrouwelijkheid vaststelt, heeft zij het recht om de betrokken deelnemer de toegang tot de lopende training te ontzeggen zonder enig recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld – elke deelnemer woont alle trainingsdagen volledig bij en dit binnen de groep waarin hij zich inschreef.
19. De inhoud en opbouw van de trainingen is in volledige eigendom van de Vreugdeberg.nl. De inhoud dient dan ook strikt persoonlijk te worden gehouden, de inhoud mag niet gedeeld of/en gekopieerd worden.
20. Vreugdeberg.nl heeft steeds het recht om een geplande training te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven deelnemers het recht om zich uit te schrijven en wordt het reeds betaalde bedrag terugbetaald. Ook kunnen deze deelnemers zich per voorrang inschrijven in volgende trainingen.
21. Vreugdeberg.nl behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is geldig en kan ten allen tijde worden geraadpleegd op de http://Vreugdeberg.nl/algemene-voorwaarden.
22. Vreugdeberg.nl maakt soms foto’s/ geluid/filmmateriaal op van trainingen. We zullen altijd toestemming vragen dat te mogen gebruiken.